ORTODOKSISEN KIRJAKAUPPA FILOKALIAN TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Oy Filokalia Ltd:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

I) REKISTERINPITÄJÄ
Oy Filokalia Ltd
Panagian puistotie 39 A
16900 LAMMI
y-TUNNUS: 2439742-8
Kotipaikkakunta: Hämeenlinna

II) REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT
Oy Filokalia Ltd, Panagian puistotie 39 A, 16900 LAMMI
Sähköposti: filokalia[@]elisanet.fi
puh. +358 40 417 1595

III) REKISTERIN NIMI
Ortodoksisen kirjakauppa Filokalian asiakasrekisteri

IV) HENKILÖTIETOJEN OIKEUSPERUSTE SEKÄ KÄSITTELYN TARKOITUS
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän (Oy Filokalia Ltd) oikeutettu etu ja/tai asiakassuhde.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on myös:

sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen sekä kehittäminen

yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito

markkinointi

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä profilointiin.

V) REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Yritysten kohdalta tallennettaviin tietoihin kuuluu edellä mainittujen tietojen lisäksi yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-TUNNUS ja yrityksen yhteyshenkilöiden nimet, asema ja/tai tehtävänimike sekä yhteystiedot.

VI) SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, mm. sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista tai muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

VII) TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:n tai ETA:n ULKOPUOLELLE
Rekisterin tietoja luovutetaan logistiikka- ja maksupalveluoperaattorin käyttöön asiakkaan tuotteiden toimittamista sekä maksutapahtumia varten. Kaikki tiedonsiirto tapahtuu suojattujen yhteyksien kautta.
Kullekin taholle lähetetään vain palvelun toteutumisen kannalta välttämättömin tieto eikä näillä palveluntarjoajilla ole oikeutta käyttää tietojasi muuhun kuin palvelun toteuttamiseen.
Emme siirrä EU:n/ ETA:n ulkopuolelle, mikäli siitä ei ole erikseen sovittu asiakkaan kanssa.

VIII) REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tallennettuja tietoja ja henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti, käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asiaanmukaisesti. Tietoja käsittelevät ainoastaan ne työntekijät, joiden työnkuvaan kuuluu asiakastietojen käsittely. Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä käyttötarkoituksen vuoksi ja lakisääteisten velvoitteiden puolesta on tarpeellista.

IX) TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallinen pyyntö siitä rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

X) MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

XI) TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET
Suosittelemme, että käytte säännöllisesti Internet-sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset tietosuojaselosteessamme. Viimeisin muutos: 05.07.2019.